Čo obsahuje projekt katalógový projekt

Katalógový projekt od nás si je možné zakúpiť v dvoch variantoch, v “základnom“ alebo “rozšírenom“. Oba obsahujú stavebné výkresy pre vybavenie stavebného povolenia, s  prvkami realizačného projektu, čo znamená že podľa dodávanej projektovej dokumentácie postavíte dom. Avšak v prípade zložitejších objektov sa odporúča vypracovať realizačný projekt vo väčšej detailnosti.Obe varianty projektu sú dodávané v 4 výtlačkoch/paré.

 

Aký je teda medzi nimi rozdiel? Štandardný katalógový projekt je dodávaný bez projektov jednotlivých prípojok a osadenia stavby, keďže vypracovanie týchto súčastí je viazané na konkrétny pozemok investora a katastrálne územie. 

 

Obsahom základného projektu je 

Sprievodná správa, technická správa – obsahuje základné ako aj podrobné informácie o stavbe a jej jednotlivých súčastiach. Samostnatnú technickú správu obsahujú aj projekty jednotlivých profesií.

Stavebná časť – projekt architektúry

Projekt statiky– posúdenie jendotlivých navrhnutých prvkov, definovanie jendotlivých výstuží a nosných prvkov v objekte

Projekt zdravotechniky- riešenie vovovodu a kanálizácie v budove

Projekt elektroinštalácie – elektroinštalácia v objekte, navrhnutie domového rozvádzača a jednotlivých rozvodov, projekt bleskozvodu

Projekt domového plynovodu - projekt odberného plynového zariadenia a teda plynofikáciu v objekte

Projekt vykurovania – alternatívne poskytované vo viacerých alternatívach (plynový kotol, elektrické podlahové vykurovanie, prípadne teelné čerpadlo) pri objednávke je potrebné zadať o ktorú alternatívu máte záujem

Projekt požiarnej ochrany – posúdenie stavby z hľadiska požiarnej odolnosti a požiarnych odstupov

Energetické hodnotenie budovy – každý projekt rodinného domu je navrhnutý v súlade s legislatívnymi požiadavkami do energetickej triedy A0

 

Obsahom rozšíreného projektu je  

Okrem všetkých dokumentov základného projektu obsahuje rozšírený projekt aj :

projekt osadenia stavby – osadenie a okótovanie stavby na pozemok investora, s vyznačením odstupov od hraníc parcely a susedných stavieb. (350 eur pre rodinný dom , 250 pre projekt garáže, altánku, prístrešku )

Projekt vodovodnej prípojky – napojenie objektu na verejný vodovod, v prípade napojenia na studňu je potrebné doobjednať projekt studne (je v cene rozšíreného projektu) (110 eur)

Projekt kanalizačnej prípojky – odkanalizovanie objektu do verejnej kanalizácie, v prípade odkanalizovanie do žumpy je výkres žumpy potrebné doobjednať  (je v cene rozšíreného projektu) (110 eur)

Projekt elektrickej prípojky – napojenie objektu na verejný rozvod elektrickej energie. (130 eur)

Projekt plynovej prípojky – napojenie objektu na verejný rozvod plynu (140 eur)

Projekt studne (120 eur)

Projekt žumpy (120 eur)

 

Všetky tieto súčasti potrebné k stavebnému povoleniu v hodnote 1080 eur obsahuje rozšírený projekt za zvýhodnenú cenu. V prípade doobjednania len jednotlivých služieb k základnému projektu platia ceny uvedené v zátvorkách.