Čo predstavujú jednotlivé profesie

Projekt osadenia stavby – osadenie a okótovanie stavby na pozemok investora, s vyznačením odstupov od hraníc parcely a susedných stavieb. 

 

Projekt vodovodnej prípojky – napojenie objektu na verejný vodovod, v prípade napojenia na studňu je potrebné doobjednať projekt studne 

 

Projekt kanalizačnej prípojky – odkanalizovanie objektu do verejnej kanalizácie, v prípade odkanalizovanie do žumpy je výkres žumpy potrebné doobjednať 

 

Projekt elektrickej prípojky – napojenie objektu na verejný rozvod elektrickej energie. 

 

Projekt plynovej prípojky – napojenie objektu na verejný rozvod plynu

 

Projekt zdravotechniky- riešenie vodovodu a kanálizácie v budove

 

Projekt elektroinštalácie – elektroinštalácia v objekte, navrhnutie domového rozvádzača a jednotlivých rozvodov, projekt bleskozvodu

 

Projekt domového plynovodu - riešenie plynofikácie v objekte až k plynovému spotrebiču 

 

Projekt vykurovania – obsahuje posúdenie tepelných strát miestností na základe navrhnutých konštrukcií a následné navrhnutie zdroja tepla ako aj vykurovacích telies

 

Projekt požiarnej ochrany – posúdenie stavby z hľadiska požiarnej odolnosti a požiarnych odstupov od okolitých stavieb, návrh požarnych konštrukcií v objekte

 

Energetické hodnotenie budovy – posúdenie a zaradenie objektu do energetickej triedy na základe navrhnutých konštrukcii, spôsobu vykurovania, ohrevu vody, osvetlenie a vetrania. Pri rodinnýchdomoch musí byť splnená požiadavka zaradenia globálneho ukazovateľa energie do triedy A0.,

 

Projekt statiky– posúdenie jednotlivých navrhnutých prvkov, definovanie jendotlivých výstuží a nosných prvkov v objekte

 

Projekt studne - výkresová a popisná časť riešenia studne 

 

Projekt žumpy - výkresová a popisná časť riešenia a návrhu žumpy