Čo obsahuje individuálny projekt na mieru

Projekt na mieru obsahuje kompletné riešenie Vášho návrhu a predstáv cez časť architektúry, jednotlivých profesií, projekty prípojok ako aj projekt osadenia stavby na daný pozemok. V rámci komplexnosti služieb je možné poskytnúť k projektu aj inžiniersku činnosť. V praxi to znamená, že Vám do rúk vložíme komplet projekt so všetkými stanoviskami a vyjadrenia a vy ho už len odnesiete na stavebný úrad so žiadosťou. 

 

Obsahu individuálneho projektu  

Sprievodná správa, technická správa – obsahuje základné ako aj podrobné informácie o stavbe a jej jednotlivých súčastiach. Samostnatnú technickú správu obsahujú aj projekty jednotlivých profesií.

Stavebná časť – projekt architektúry

Projekt statiky– posúdenie jendotlivých navrhnutých prvkov, definovanie jendotlivých výstuží a nosných prvkov v objekte

Projekt zdravotechniky- riešenie vovovodu a kanálizácie v budove

Projekt elektroinštalácie – elektroinštalácia v objekte, navrhnutie domového rozvádzača a jednotlivých rozvodov, projekt bleskozvodu

Projekt domového plynovodu - projekt odberného plynového zariadenia a teda plynofikáciu v objekte

Projekt vykurovania – alternatívne poskytované vo viacerých alternatívach (plynový kotol, elektrické podlahové vykurovanie, prípadne teelné čerpadlo) pri objednávke je potrebné zadať o ktorú alternatívu máte záujem

Projekt požiarnej ochrany – posúdenie stavby z hľadiska požiarnej odolnosti a požiarnych odstupov

Energetické hodnotenie budovy – každý projekt rodinného domu je navrhnutý v súlade s legislatívnymi požiadavkami do energetickej triedy A0

Projekt osadenia stavby – osadenie a okótovanie stavby na pozemok investora, s vyznačením odstupov od hraníc parcely a susedných stavieb. 

Projekt vodovodnej prípojky – napojenie objektu na verejný vodovod, v prípade napojenia na studňu je potrebné doobjednať projekt studne

Projekt kanalizačnej prípojky – odkanalizovanie objektu do verejnej kanalizácie, v prípade odkanalizovanie do žumpy je výkres žumpy potrebné doobjednať 

Projekt elektrickej prípojky – napojenie objektu na verejný rozvod elektrickej energie. 

Projekt plynovej prípojky – napojenie objektu na verejný rozvod plynu (100 eur)

Projekt studne 

Projekt žumpy 

 

Jednotlivé súčasti môžu a nemusia byť, v závislosti od daného územia a požiadaviek investora. Orientačný ceny projektov nájdete v časti cenník. Presná cenová ponuka je poskytnutá pre každý projekt osobitne po zhondotení náročnosti.