Typy projektovej dokumentácie

V rámci projektu je niekedy potrebné spracovať viacej fáz, inokedy je možné jednotlivé fázy zlúčiť. To všetko posúdime pre Váš konkrétny prípad.

 

Niižšie uvádzame možné fázy spracovania projektovej dokumentácie:

 

1. Vytvorenie štúdie projektu

Štúdia diela nám poskytne prvotný obraz o riešenej stavbe, jej funkčnom členení, dispozičnom riešení, začlenení do územia, zhodnotenia možnosti územia a pozemku investora. Taktiež sa v tejto fáze načrtne samotný vizuál budovy.

 

2. Projekt pre územné povolenie

V tejto fáze sa stavba posudzuje konkrétnejšie s prihliadnutím na požiadavky stavebného úradu z hľadiska územia, limity definované v územnom pláne a pod. Konkrétnejšie sa rieši priestorová orientácia objektu, projekt pre územné povolenie obsahuje riešenie osadenia stavby ako aj jej napojenie na inžinierske siete. Takisto sa v tejto fáze konkrétnejšie riešia konštrukčné možnosti, výšky ako aj pôdorysné členenie stavby. V prípade jednoduchých stavieb, pod ktoré spadá aj väčšina projektov rodinných domov sa spája územne povolenie so stavebným povolením. To neplatí pri dvojpodlažných rodinných domoch

 

3. Projekt pre stavebné povolenie

Táto projektová dokumentácia je kľúčová pre stavebný úrad, kde sa projekt spolu s vyjadreniami dotknutých orgánov posudzuje a na základe neho sa vydáva stavebné povolenie. Projekt je vypracovaný v detailnosti, podľa ktorej je možné stavbu realizovať, avšak pri väčších stavbách sa odporúča dať si vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu realizačného projekt

 

4.Realizačný projekt

Táto projektová dokumentácia rieši konkrétne technické a konštrukčné detaily, obsahuje tiež položkový rozpočet a výkaz výmer. Slúži k čo najlepšej prehľadnosti realizovaných prác.